Městská knihovna v Přerově

Telefon: (+420) 581-334-068 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo knihovny

Výpůjční řád

Platnost od 25. 5. 2018

VÝPŮJČNÍ ŘÁD

příloha Knihovního řádu
(ke stažení v PDF)

1. Uživateli se půjčují knihovní dokumenty po předložení registračního průkazu, který je nepřenosný a platí pouze pro osobu, na jejíž jméno byl vystaven. Registrační průkaz se odevzdává ihned při vstupu do půjčovny, při odchodu jej uživatel obdrží zpět. Nemá‑li uživatel registrační průkaz s sebou, není knihovník povinen jej obsloužit. Knihovník může v odůvodněných případech žádat průkaz totožnosti.
2. Na jeden registrační průkaz je možné si půjčovat knihovní dokumenty na všech pracovištích městské knihovny ve městě a místních částech. Vypůjčené knihovní dokumenty je nutné vrátit na ta pracoviště, odkud byly vypůjčeny. Uživatel může využívat služeb čítárny, hudebního oddělení, půjčovny pro dospělé a studovny a služeb všech poboček.
3. K zapůjčení chráněných fondů a vytipovaných titulů (obrazové slovníky, encyklopedie, vybrané tituly naučné a krásné literatury) a vytipovaných CD může být po uživateli požadováno složit zálohu ve výši 500 Kč až 2 000 Kč, kterou získá zpět při vrácení nepoškozené publikace. Záloha ve výši 500 Kč až 2 000 Kč za knihovní dokumenty je rovněž požadována po uživateli s cizí státní příslušností, který nemá v České republice trvalé bydliště.

Za časopis může být požadována záloha ve výši ceny časopisu. Zálohu získá uživatel zpět při vrácení nepoškozeného knihovního dokumentu.
4. Půjčování čteček elektronických knih a tabletů se řídí samostatnou přílohou Knihovním řádu pro půjčování těchto zařízení (Půjčování čteček elektronických knih a tabletů - příloha knihovního řadu - PDF).
5. Žádá-li uživatel publikaci, která je umístěna v depozitním skladu, bude objednávka vyřízena nejpozději do 7 kalendářních dnů.
6. Žádá-li uživatel knihovní dokument, který knihovna nemá ve svém fondu, může mu jeho vypůjčení knihovna zprostředkovat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS). Uživatel v tomto případě hradí poštovné a další výlohy podle Ceníku předem. Požádá-li půjčující knihovna o finanční úhradu vzniklých nákladů, je povinností čtenáře tyto uhradit v plné výši. Knihovní dokumenty se v rámci MVS půjčují na 1 měsíc, případně na dobu stanovenou půjčující knihovnou.
7. Požaduje-li uživatel knihovní dokument, který je vypůjčen jiným čtenářem, může si požádat o rezervování tohoto dokumentu osobně nebo prostřednictvím on-line katalogu. Požadavek bude vyřízen podle možností knihovny a podle časového pořadí záznamů. Knihovna uživateli oznámí, že si rezervovaný knihovní dokument může vyzvednout (pošta, e-mail, SMS). Za toto oznámení je účtována finanční úhrada viz Ceník. Knihovní dokument je rezervován 1 týden. Poplatek za oznámení připraveného rezervovaného knihovního dokumentu je účtován při jeho půjčení. Knihovna nesděluje adresy čtenářů ani předpokládanou dobu vrácení knihovního dokumentu.
8. Výpůjční doba tištěných knihovních dokumentů a tematických kufříků je 30 dnů, u zvukových nosičů a deskových her 14 dnů, u čteček elektronických knih a tabletů je výpůjční doba 21 dnů, není-li stanoveno jinak. Tuto výpůjční dobu je možné u některých druhů knihovních dokumentů dvakrát prodloužit, maximálně však na 100 dní u tištěných dokumentů a 30 dní u ostatních dokumentů.
9. Knihovna může stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat o vrácení knihovního dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
10. Prodloužení standardní výpůjční lhůty lze provést pouze na výslovnou žádost uživatele, který má dokumenty vypůjčeny, a to až o 30 dnů / 14 dnů podle druhu půjčeného dokumentu v návaznosti na ustanovení bodu 8. Výpůjčního řádu. Uživatel si může své výpůjčky prodloužit sám prostřednictvím svého čtenářského konta přihlášením se do některého z on‑line katalogů umístěných na internetu. Požadavku na prodloužení lze vyhovět jen v případě, že o knihovní dokument nežádá jiný uživatel. V tomto případě je výpůjční doba prodloužena pouze o 2 dny nad standardní výpůjční dobu, a to maximálně jedenkrát. V rámci této doby musí čtenář vypůjčenou publikaci, na kterou je rezervace provedena, vrátit, aby se vyhnul placení sankčních poplatků za pozdní vrácení vypůjčených dokumentů. Prodloužení výpůjček čteček elektronických knih a tabletů není možné.
11. Prodloužení knihovních dokumentů se realizuje pouze na pracovišti, kde byly vypůjčeny.
12. Výpůjčky elektronických knih se řídí samostatnou přílohou  Knihovním řádu Výpůjčky elektronických knih.
13. Nevrátí-li uživatel půjčené knihovní dokumenty ve stanovené lhůtě, platí poplatky z prodlení a sankční poplatky za upomínky. Upomínky mohou být uživatelům zasílány poštou, prostřednictvím e-mailu nebo služby SMS. Zůstanou-li upomínky bez účinku, bude knihovna vymáhat vrácení vypůjčených knihovních dokumentů ve spolupráci s právním zástupcem. Veškeré výlohy s tím spojené hradí uživatel knihovny.
14. Pro vybírání sankčních poplatků je rozhodující překročení výpůjční lhůty, nikoli doručení upomínky. Částka sankčního poplatku narůstá až do okamžiku úplného vyřízení pohledávky knihovny vůči čtenáři. Výše sankčních poplatků je stanovena Ceníkem a liší se dle druhu půjčovaného dokumentu.
15. Poskytování  absenčních  výpůjček  ve  všech pracovištích bude odmítnuto čtenáři, jemuž byla zaslána 2. a další upomínka, a který dosud nevypořádal své závazky vůči knihovně nebo má dluh vůči knihovně ve výši 40 Kč a výše. Poskytování veškerých služeb bude pozastaveno čtenáři, kterému byl zaslán upomínací dopis a který dosud své závazky vůči knihovně nevypořádal.
16. Uživatel je povinen zacházet s vypůjčenými knihovními dokumenty šetrně a vrátit je v takovém stavu, v jakém je převzal. Při výpůjčce si vybrané knihovní dokumenty prohlédne a závady ihned nahlásí. Pokud tak neučiní, nese zodpovědnost za všechny později zjištěné závady, které je povinen knihovně uhradit.
17. Půjčování CD se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). CD se prezenčně i absenčně půjčují v hudebním oddělení a v půjčovně pro děti. Provozní podmínky půjčování CD se řídí přílohou Knihovního řádu - Služby hudebního oddělení. Při nedodržení termínu vrácení CD je účtován sankční poplatek za každý den prodlení podle Ceníku.
18. Aktuální Knihovní řád, včetně všech jeho příloh a Ceníku za poskytované služby je vyvěšen na každém pracovišti knihovny určeném pro veřejnost nebo je dostupný ke stažení na www stránkách knihovny www.knihovnaprerov.cz.

 

Naposledy změněno čtvrtek, 24 květen 2018 22:12

Ministerstvo kultury ČRSKIP ČR Bibliohelp  Čte sy rád   Rosteme s knihou   Portál české literatury  Celé Česko čte dětem Čtení pomáhá

  Československá bibliografická databáze          Nejlepší knihy dětemKnihovny.czSlužba Získej Bookstart 

 
Městská knihovna v Přerově,
příspěvková organizace
Žerotínovo nám. 211/36
750 02 PŘEROV
 
tel.: (+420) 581-334-060
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: kefk5ik
Bankovní účet: 86-7119620217/0100

Zřizovatel

Zřizovatelem Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace je Statutární město Přerov.

Další informace

Mapa webu

Prohlášení o přístupnosti

RSS

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Napište nám nebo zavolejte

Dotazy na služby a výpůjčky:
tel.: +420 581 334 068
sluzby@knihovnaprerov.cz

Dotazy na akce:
tel.: +420 581 334 072
aktivity@knihovnaprerov.cz

Další kontakty