Městská knihovna v Přerově

Telefon: (+420) 581-334-068 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo knihovny

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů:

Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace

Kontaktní spojení: Kontakty, provozní doba

Kontakty na pověřence:

Statutární město Přerov
Ing. Renata Lounová

  • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
  • telefon.: 581 268 135,
  • adresa: Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

Informace o způsobu získávání, zpracování a nakládání s osobními údaji uživatelů knihovních služeb Městské knihovny v Přerově

Vážení uživatelé služeb Městské knihovny v Přerově (dále jen Knihovna), prostřednictvím tohoto dokumentu vás chceme seznámit s tím, jaké osobní údaje Knihovna zpracovává, jak je uchovává, využívá a chrání. Úplné informace o ochraně osobních údajů využívaných Knihovnou jsou uvedeny v příloze Knihovního řádu „Způsoby získávání, zpracování a nakládání s osobními údaji uživatelů Městské knihovny v Přerově“, který je jeho nedílnou součástí. Nakládání s osobními údaji je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen Nařízení, které nabývá účinnosti 25. 5. 2018, a dalšími návaznými legislativními dokumenty ČR.

K čemu vaše osobní údaje potřebujeme a jak je využíváme?

Služeb Knihovny může využívat každý bez rozdílů. Základním a závazným dokumentem, upravujícím práva a povinnosti Knihovny i jejích uživatelů, je Knihovní řád společně s jeho přílohami. Některé služby poskytujeme anonymně, bez nutnosti povinné registrace, ale řadu služeb může Knihovna poskytovat pouze konkrétní osobě. Z tohoto důvodu potřebujeme znát některé vaše osobní údaje. Jedná se zejména o půjčování knihovních dokumentů mimo prostory Knihovny (tzv. absenční výpůjčky) a služby na tyto výpůjčky navázané (správa uživatelského konta, rezervace, objednávky, historie výpůjček apod.), ale i některé služby poskytované přímo v prostorách Knihovny (přihlašování na akce s omezeným počtem účastníků). Tyto adresné služby nabízíme pouze registrovaným uživatelům, kteří se ke službám přihlašují vyplněním registrační smlouvy.

Jaké osobní údaje k zabezpečení poskytování knihovních služeb zpracováváme?

K zabezpečení půjčování knihovních dokumentů uživatelům mimo prostory Knihovny potřebujeme znát základní a povinné údaje o osobě (subjekt údajů), která chce tyto služby využívat. Musíme tedy znát její jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště. Tyto údaje kontrolujeme na základě předložení občanského průkazu konkrétní osoby. U osob mladších 15 let (dětí) pak potřebujeme znát ještě údaje o jejich zákonném zástupci, a to jméno a příjmení a kontaktní adresu. Tyto údaje jsou zpracovávány zejména z důvodu ochrany knihovního fondu, kterou Knihovně ukládá Knihovní zákon č. 259/2001 Sb.

Knihovna dále zpracovává nepovinný údaj o tom, zdali je uživatel držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, a to v případě, že si uživatel přeje využívat výhody s tímto spojené (sleva na členství, přístup ke speciálním knihovním dokumentům).

Nepovinné kontaktní osobní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo) využíváme pro snadnější a efektivnější komunikaci s uživateli a pro jejich informování o blížícím se konci výpůjční doby, připravených objednávkách a rezervacích, sankčních poplatcích nebo o nových službách a akcích Knihovny. Prostřednictvím svého uživatelského konta si může každý uživatel nastavit, zdali chce zprávy o akcích a aktivitách Knihovny e-mailem dostávat. Poštovní adresu uživatele využíváme, pokud uživatel nevybere žádnou z variant elektronické komunikace nebo jeho prodlení s vrácením výpůjček je delší než 60 dnů.

Knihovna rovněž uchovává historii výpůjček, objednávek a záznamy o použití registračního průkazu a pohybu knihovní jednotky pro případ řešení sporných situací i pro přehled uživatele o jeho čtenářské historii. V případě, že si uživatel nepřeje historii výpůjček uchovávat, může písemně požádat o její vymazání osobně v Knihovně.

Údaje z výpůjční činnosti nám mohou pomoci lépe budovat požadovaný knihovní fond, rozvíjet výpůjční služby a přispět k případným úpravám otevírací doby našich pracovišť.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Všechny zpracovávané osobní údaje uchováváme po dobu platnosti uživatelské registrace prodloužené o 1 rok. Během tohoto roku má každý uživatel možnost si své členství v Knihovně včas obnovit, aniž by přišel o historii svých výpůjček a další informace s ním související. Po uplynutí této doby Knihovna veškeré osobní údaje uživatele anonymizuje. Anonymizace představuje smazání veškerých osobních údajů, na základě kterých by bylo možné konkrétního uživatele identifikovat a zbylé údaje tak nebylo možné k  němu přiřadit. Knihovna takto anonymizované údaje však může dále využívat pro statistické účely. O anonymizaci může uživatel písemně požádat i dříve, pokud si již nepřeje využívat služeb Knihovny a má vyrovnány všechny své závazky (vráceny všechny výpůjčky a případně uhrazeny finanční nedoplatky).

Kde můžete své osobní údaje, které o vás zpracováváme a evidujeme, zkontrolovat?

Náhled na všechny osobní údaje, které Knihovna o uživatelích uchovává, je dostupný on-line v uživatelském kontě. To je dostupné každému uživateli po přihlášení na webových stránkách Knihovny https://tritius.knihovnaprerov.cz. Uživatelské konto nabízí kromě přehledu údajů o konkrétní osobě (identifikační a kontaktní údaje) také přehled aktuálních výpůjček, historii výpůjček od začátku registrace nebo doby anonymizace výpůjček na vyžádání, platební údaje včetně historie plateb, informace o zadaných objednávkách a rezervacích, případně další informace (zakoupené/objednané vstupenky).

Uživatel má právo požádat o přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Knihovnou a tento výpis získat rovněž v elektronické podobě. Uživatel může žádost o přístup k osobním údajům podat prostřednictvím pracoviště Knihovny na Žerotínově nám. 211/36, Přerov, 750 02 (půjčovna pro dospělé), na telefonním čísle +420 581 334 068 nebo na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. První výpis poskytne Knihovna uživateli zdarma nejpozději do jednoho měsíce po obdržení písemné, elektronické, telefonické nebo ústní (osobní) žádosti a po ověření totožnosti žadatele.

Aktuálnost a úprava osobních údajů

Knihovna se snaží udržovat uchovávané osobní údaje svých uživatelů vždy aktuální a při osobním prodlužování platnosti uživatelské registrace se na jejich aktuálnost pravidelně ptá. Prosíme čtenáře, aby každou změnu osobních údajů, které uchováváme, oznámili Knihovně při nejbližší osobní návštěvě. Vybrané osobní údaje si uživatelé mohou sami upravit ve svém čtenářském kontě (e-mail, telefon, kontaktní adresa) prostřednictvím webových stránek https://tritius.knihovnaprerov.cz.

Upozorňujeme, že některé zprávy zasílá Knihovna pouze elektronicky na e-mailovou adresu. Jedná se zpravidla o upozornění na blížící se konec výpůjční doby, pozvánky na akce apod. Tyto zprávy vám tedy můžeme odesílat, pouze máme-li u nás zaregistrovanou vaši správnou a funkční e-mailovou adresu.

Pomocí jakých nástrojů osobní údaje zpracováváme a jak je uchováváme? Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Osobní údaje zpracováváme písemně na registračních smlouvách a tyto smlouvy uchováváme v uzamykatelných prostorách a skříních. Přístup k těmto údajům mají pouze oprávnění zaměstnanci Knihovny. Elektronicky jsou osobní údaje uchovávány v automatizovaném knihovním systému a na výpočetní technice ve vlastnictví Knihovny. Veškerá výpočetní technika je umístěna v prostorách Knihovny, pravidelně servisována a aktualizována. Přístup k této technice mají pouze oprávnění zaměstnanci Knihovny a pracovníci servisních společností mající s námi smlouvu o servisních službách.

Zpracovávají vaše osobní údaje ještě další subjekty nebo jsou poskytovány někomu dalšímu?

Knihovna zpracovává osobní údaje svých registrovaných uživatelů ve vlastním knihovním systému a tyto údaje za účelem jejich dalšího zpracování předává dalším zpracovatelům. Na základě oprávněných právních důvodů a účelů zpracování mohou být osobní údaje předány právnímu zástupci Knihovny, a to pouze za účelem vymáhání pohledávek z výpůjční činnosti. Na tuto skutečnost je však případný dlužník vždy s dostatečným předstihem upozorněn. Osobní údaje, které Knihovna zpracovává elektronicky, může na výslovnou a písemnou žádost uživatele a po ověření jeho totožnosti Knihovna předat jiné osobě nebo společnosti na základě uživatelova přání. Přehled všech zpracovatelů osobních údajů pro správce je uveden v Knihovním řádě.

Jak může přispět ke zvýšení bezpečnosti svých osobních údajů přímo uživatel?

Knihovna veškeré spravované údaje důsledně zabezpečuje prostřednictvím dostupných bezpečnostních prostředků, přesto může každý uživatel k bezpečnosti přispět i svým zodpovědným chováním. Jak? Nepůjčujte váš registrační průkaz jiným osobám, protože přihlásit se do knihovny může dnes opravdu každý. Předcházejte ztrátě svého průkazu. Nesdělujte své přihlašovací údaje k uživatelskému on-line kontu dalším osobám a přístupové heslo si volte v souladu s doporučeními pro bezpečné heslo (http://www.bezpecnyinternet.cz/zacatecnik/hesla/) – minimální délka 8 znaků, aspoň jedno malé a jedno velké písmeno, číslice a speciální znak (tečka, čárka apod.). Při procházení internetu na veřejných počítačích využívejte funkce anonymního prohlížení, kterou disponují všechny moderní internetové prohlížeče.

Ochrana osobních údajů v ČR

Dohled nad dodržováním Nařízení má Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti, dotazu nebo prošetření nejasností v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás, a to prostřednictvím provozně ekonomického útvaru Knihovny na e‑mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonním čísle +420 581 334 060.

V Přerově dne 25. 5. 2018.

Verze tohoto dokumentu v formátu PDF ke stažení.

Úplné informace o zpracovávaných osobních údajích, jejich rozsahu, účelu a další informace s tím související jsou uvedeny v Knihovního řádu v samostatné příloze Rozsah a způsoby získávání, zpracování a nakládání s osobními údaji uživatelů Městské knihovny v Přerově.

Naposledy změněno čtvrtek, 05 prosinec 2019 16:36

Ministerstvo kultury ČRSKIP ČRBibliohelpČte sy rádRosteme s knihou   Portál české literaturyCelé Česko čte dětemČtení pomáhá     

  Československá bibliografická databáze          Nejlepší knihy dětemKnihovny.czSlužba ZískejBookstart

 

 

 

 
Městská knihovna v Přerově,
příspěvková organizace
Žerotínovo nám. 211/36
750 02 PŘEROV
 
tel.: (+420) 581-334-060
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: kefk5ik
Bankovní účet: 86-7119620217/0100

Zřizovatel

Zřizovatelem Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace je Statutární město Přerov.

Další informace

Mapa webu

Prohlášení o přístupnosti

RSS

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Napište nám nebo zavolejte

Dotazy na služby a výpůjčky:
tel.: +420 581 334 068
sluzby@knihovnaprerov.cz

Dotazy na akce:
tel.: +420 581 334 072
aktivity@knihovnaprerov.cz

Další kontakty