UKIS UDZKF USS UPE OKS DO DEO PR TR VD OIS ST CIT HO PREROV IF SF
Regionální funkce Tisk
Regionální funkce jsou určeny jako pomoc malým knihovnám s neprofesionálními knihovníky a vycházejí z účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven. Jsou definovány v zákonu č.257/2001 Sb. jako "... funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb, ...".
 
Cílem je zaručit občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky a přispívat k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb poskytovaných obyvatelům měst a malých obcí. Kraj podporuje zajištění regionálních funkcí finančně poskytováním účelové dotace. Výkon regionálních funkcí je celostátné koordinován prostřednictvím Národní knihovny. V každém kraji zodpovídá ze zákona za jejich plnění krajská knihovna, která může výkonem regionálních funkcí pověřit pro určitou oblast některou profesionální knihovnu. V okrese Přerov jsou od roku 2004 pověřeny výkonem regionálních funkcí knihovny v Hranicích, Lipníku nad Bečvou a v Přerově.
 
Městská knihovna v Přerově zabezpečuje v rámci regionálních funkcí některé odborné činnosti pro celý okres Přerov:
 
    • statistiku
  • poradenství
 
Dále Městská knihovna v Přerově zajišťuje odborné knihovnické činnosti neprofesionálním knihovnám na území střediska Přerov a střediska Všechovice. Ve střediscích jsou neprofesionální knihovny sdruženy na smluvním základě. Obě střediska kooperujícím knihovnám poskytují:
 
 • poradenskou, konzultační a metodickou činnost
 • vzdělávání, semináře, porady
 • nákup, zpracování, distribuci a cirkulaci výměnných fondů
 • nákup, zpracování a distribuci fondů pořízených z prostředků obcí
 • pomoc při revizi, aktualizaci a rekatalogizaci knihovních fondů
 • pomoc při zpracování statistických údajů

 Základní dokumenty
 

 Granty VISK a Knihovny 21.století
 


 
 
© 2014 Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.