UKIS UDZKF USS UPE OKS DO DEO PR TR VD OIS ST CIT HO PREROV IF SF
Výpůjční řád Tisk


Platnost od 2.1.2012

VÝPŮJČNÍ ŘÁD
příloha Knihovního řádu
(ke stažení v PDF)

1.

Uživateli se půjčují publikace po předložení čtenářského průkazu, který je nepřenosný, platí pouze pro osobu, na jejíž jméno byl vystaven. Čtenářský průkaz se odevzdává ihned při vstupu do půjčovny, při odchodu jej čtenář obdrží zpět. Nemá-li uživatel čtenářský průkaz s sebou, není knihovník povinen jej obsloužit. Knihovník může v odůvodněných případech žádat průkaz totožnosti.
2.

Na jeden čtenářský průkaz je možné si půjčovat publikace ve všech pracovištích městské knihovny ve městě a místních částech. Vypůjčené publikace je nutné vrátit na pracoviště, odkud byly vypůjčeny. Čtenář může využívat služeb čítárny, hudebního oddělení, půjčovny pro dospělé a studovny a služeb všech poboček.
3.

K zapůjčení chráněných fondů a vytipovaných titulů (obrazové slovníky, encyklopedie, vybrané tituly naučné a krásné literatury) a vytipovaných CD je uživatel povinen složit zálohu ve výši 500,- Kč až Kč 2000,- Kč, kterou získá zpět při vrácení nepoškozené publikace. Záloha ve výši 500,- Kč až 2000,- Kč za publikaci je rovněž požadována po uživateli s cizí státní příslušností, který nemá v České republice trvalé bydliště. Za časopis zaplatí zálohu ve výši ceny časopisu. Zálohu získá zpět při vrácení nepoškozené publikace.
4.
Půjčování čteček elektronických knih se řídí samostatnou přílohou Knihovního řádu pro půjčování těchto zařízení.
5.
Žádá-li uživatel publikaci, která je umístěna v depozitním skladu, bude objednávka vyřízena do 7 kalendářních dnů.
6.

Jestliže uživatel žádá publikaci, kterou knihovna nemá ve fondu, zprostředkuje knihovna tuto výpůjčku prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Uživatel hradí poštovné a další výlohy podle Ceníku předem. Požádá-li půjčující knihovna o finanční úhradu vzniklých nákladů, je povinností čtenáře je uhradit v plné výši. Publikace se půjčuje na 1 měsíc, případně na dobu stanovenou půjčující knihovnou.
7.

Požaduje-li uživatel publikaci, která je vypůjčena jiným čtenářem, může si za finanční úhradu (viz Ceník) požádat o rezervování publikace osobně nebo prostřednictvím on-line katalogu. Požadavek bude vyřízen podle možností knihovny a podle časového pořadí záznamů. Knihovna uživateli oznámí, že si publikaci může vyzvednout (pošta, e-mail, SMS). Publikace je rezervována 1 týden. Poplatek za rezervování publikace je účtován při jejím půjčení. Knihovna nesděluje adresy čtenářů ani předpokládanou dobu vrácení publikace.
8.
Výpůjční doba publikací je 1 měsíc, u zvukových nosičů 1 týden, není-li stanoveno jinak. Tuto výpůjční dobu je možné dvakrát prodloužit, maximálně však na 100 dní s výjimkou zvukových nosičů.
9.
Knihovna může stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat o vrácení publikací před uplynutím výpůjční lhůty.
10.
Prodloužení standardní měsíční výpůjční lhůty lze provést pouze na výslovnou žádost uživatele, který má dokumenty vypůjčeny, a to o 1 měsíc. Čtenář si může své výpůjčky prodloužit sám prostřednictvím svého čtenářského konta pomocí internetu. Požadavku na prodloužení lze vyhovět jen v případě, že o publikaci nežádá jiný čtenář. V tomto případě je výpůjční doba prodloužena pouze o 2 dny nad standardní výpůjční dobu a to maximálně jedenkrát. V rámci této doby musí čtenář vypůjčenou publikaci, na kterou je rezervace provedena, vrátit, aby se vyhnul placení sankčních poplatků za pozdní vrácení vypůjčených dokumentů.
11.
Prodloužení publikací se realizuje pouze na pracovišti, kde byly vypůjčeny.
12.
Nevrátí-li čtenář půjčené publikace ve stanovené lhůtě, platí poplatky z prodlení a upomínky. Upomínky mohou být uživatelům zasílány poštou, prostřednictvým e-mailu nebo prostřednictvím SMS. Zůstanou-li upomínky bez účinku, bude knihovna vymáhat vrácení vypůjčených publikací ve spolupráci s Městskou policií, případně s právníkem. Veškeré výlohy hradí čtenář.
13.

Pro vybírání sankčních poplatků je rozhodující překročení výpůjční lhůty, nikoli doručení upomínky. Částka sankčního poplatku narůstá až do okamžiku úplného vyřízení pohledávky knihovny vůči čtenáři.
 
  • poplatek z prodlení
- nad 1 den (bez upozornění) 5,- Kč
  • 1. upomínka
- prodlení nad 15 dnů20,- Kč
  • 2. upomínka
- prodlení nad 30 dnů 40,- Kč
  • 3. upomínka
- prodlení nad 45 dnů 80,- Kč
  • upomínací dopis
- prodlení nad 60 dnů (poštou doporučeně)120,- Kč
  • předání právnímu zástupci
- prodlení nad 100 dnů (poštou doporučeně)500,- Kč 
 
Poskytování absenčních výpůjček ve všech pracovištích bude odmítnuto čtenáři, jemuž byla zaslána 2. (a další) upomínka a který dosud nevypořádal své závazky vůči knihovně.
Poskytování veškerých služeb bude pozastaveno čtenáři, kterému byl zaslán upomínací dopis a který dosud své závazky vůči knihovně nevypořádal.
14.

Uživatel je povinen zacházet s vypůjčenými publikacemi šetrně a vrátit je v takovém stavu, v jakém je převzal. Při výpůjčce si publikace prohlédne a závady ihned nahlásí. Pokud tak neučiní, nese zodpovědnost za všechny později zjištěné závady, které je povinen knihovně uhradit.
15.

Půjčování CD se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). CD se prezenčně i absenčně půjčují v hudebním oddělení. Provozní podmínky půjčování zvukových nosičů se řídí přílohou Knihovního řádu - Služby hudebního oddělení. Při nedodržení termínu vrácení zvukových nosičů je účtován sankční poplatek za každý den prodlení podle Ceníku.
16.
Ceník za poskytované služby je vyvěšen v knihovně.
 
© 2014 Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.