UKIS UDZKF USS UPE OKS DO DEO PR TR VD OIS ST CIT HO PREROV IF SF
Knihovnická terminologie Tisk
Knihovnická terminologie (knihovnické pojmy)

Absenční výpůjčka
Knihovní jednotka vypůjčená mimo prostory knihovny. 

Analytický popis (rozpis statí)
Jmenný a věcný popis obsahově (nikoliv fyzicky) samostatných částí dokumentů (článků,statí), které jsou při bibliografické identifikaci nebo vyhledávání závislé na zdrojovém dokumentu (např. periodiku). Výsledkem je analytický záznam.

Analytický záznam
Druh bibliografického záznamu, jehož objektem je obsahově ucelená část dokumentu (např. článek). Skládá se jednak z údajů o této části dokumentu a jednak z údajů o zdrojovém dokumentu (časopise).

Bibliografická citace
Bibliografická citace je to údaj o dokumentu, který autor bezprostředně použil při přípravě své práce. Odkazy na citovaný dokument jsou v textu uvedeny formou číselných ukazatelů nebo zkrácených citací. Bibliografické citace nám poskytnou dostatek informací o použitých tištěných i elektronických dokumentech a jejich zpracování se řídí doporučenými mezinárodními normami.

Bibliografie
(z řec. Biblion=kniha, grafein=psát)
V základním významu se zpravidla myslí soupis dokumentů zpracovaný podle určitých zásad, pravidel a hledisek, doplněný dalšími potřebnými údaji, jako jménem autora, pořadovým číslem vydání, názvem nakladatelství, místem a rokem vydání, jménem ilustrátora atd.
Bibliografie autorská (personální) obsahuje seznam prací určitého autora.
Bibliografie tematická soustřeďuje záznamy k určitému tématu.

Bibliograficko-informační služby (referenční služby)
Bibliograficko–informační služby jsou služby, jejichž hlavním cílem je poskytování informací o informačních zdrojích nebo jiných pramenech informací, které jsou relevantní z hlediska požadavku konkrétního uživatele.

Citace
Citace je doslovné uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního zpracovávaného dokumentu doprovázené obvykle přesnou identifikací pramene, ze kterého daný výrok nebo text pochází, tedy bibliografickou citací. V textu je obvykle uvedena uvozovkami, odsazením anebo typem písma.

Čítárna
Místnost určená k prezenčnímu zpřístupňování dokumentů (zpravidla bez příruční knihovny).Noviny a časopisy lze číst pouze v místnosti čítárny.

Dokument
Informační pramen tvořený nosičem informací a množinou informací na něm fixovaných a sloužící k přenosu dat v čase a prostoru. Dokumenty se dělí podle řady kritérií, např. podle způsobu záznamu dat (písemné, obrazové, zvukové, audiovizuální, strojem čitelné - elektronické či digitální), podle odvozenosti obsahu (primární, sekundární a terciární), podle kontinuity (periodické a neperiodické), podle stupně zveřejnění (zveřejněné, nezveřejněné, interní).

Elektronický dokumentDokument, který se od tištěných typů dokumentů odlišuje nikoliv obsahovými, ale formálními vlastnostmi, zejména digitálním způsobem záznamu informací a z něho vyplývající větší nezávislostí a oddělitelností obsahu dokumentu od nosiče dat. Dokument v elektronické podobě umožňuje počítačové zpracování. 

Informační služby

Služby poskytované knihovnami, informačními institucemi nebo jinými organizacemi, jejichž účelem je zprostředkování informací ve všech formách a oborech lidské činnosti.
Informační služby mohou zahrnovat tradiční knihovní a informační služby jako je zpracování knih, časopisů, ale také elektronických materiálů, elektronických dokumentů, multimédií, on-line vyhledávání,  zprostředkování elektronických dokumentů atd.

 

Katalog
Informační zdroj obsahující soubor katalogizačních záznamů o dokumentech, které daná instituce uchovává ve svých fondech nebo které trvale nebo dočasně zpřístupňuje, vytvářený podle předem stanovaných zásad a umožňující zpětné vyhledávání dokumentů.

 

Katalogizační záznam

Katalogizační záznam obsahuje základní údaje pro identifikaci a citaci popisované jednotky.

 

Klíčové slovo
Významové slovo nebo slovní spojení,  vybrané z názvu nebo textu dokumentu charakterizující jeho obsah a sloužící jako věcný údaj k vyhledání dokumentu.

Kniha
Rukopisný, tištěný nebo jakýmkoliv způsobem rozmnožený dokument, který je graficky a knihařsky zpracovaný do tvaru svazku a tvoří myšlenkový a výtvarný celek.

Knihovní fond
Veškeré dokumenty, které knihovna zpřístupňuje svým čtenářům. 

Knihovní jednotka (knihovní dokument)
Každý samostatný svazek dokumentu, tj. každý výtisk nebo část vícesvazkového díla,  komplet celého ročníku periodika, nosič speciálních druhů dokumentů (CD-ROM). Musí být samostatně evidovaný v přírůstkovém seznamu.

Knihovní řád (výpůjční řád)
Dokument upravující podmínky poskytování služeb knihovny, včetně práv a povinností uživatelů knihovny. LokaceInformace o dostupnosti knihovní jednotky v konkrétní knihovně nebo knihovnách vyjádřená lokačním údajem (např. signaturou). Slouží k zjišťování a vyhledávání knihovní jednotky.

MVS - Meziknihovní výpůjční služba
Komplex odborných, organizačních a technických činností, které uskutečňují knihovny mezi sebou s cílem zprostředkovat svým uživatelům knihovní jednotky, bez ohledu na místo jejich uložení. Je založena na principu reciprocity, z něhož pro zúčastněné instituce vyplývá povinnost poskytovat meziknihovní výpůjční služby z vlastních fondů, jsou-li o ně požádány.

Národní souborný katalog
Souborný katalog obsahující záznamy dokumentů knihoven jednoho státu.

Naučná literatura
Souhrnné označení pro vědeckou, populárně naučnou a jinou odborně zaměřenou literaturu.

On-line katalog
Elektronický katalog přístupný prostřednictvím počítačové sítě, např. internetu.

Prezenční výpůjčka
Dokument nelze zapůjčit mimo knihovnu, je možné jej studovat pouze v prostorách knihovny.

Přírůstkové číslo
Průběžné, jedinečné, nepřenosné číslo každé knihovní jednotky, pod kterým je knihovní jednotka zapsána do přírůstkového seznamu.

Přírůstový seznam
Systém evidence knihovního fondu (tiskopis nebo elektronický systém), do kterého jsou pod svým jedinečným přírůstkovým číslem zapisovány údaje o všech nově získaných knihovních jednotkách v pořadí, v jakém byly do knihovny získány.

Půjčovna
Místnost nebo místo v knihovně sloužící k absenčnímu půjčování.

Regionální autor
Za regionální autory bývají zpravidla považováni jednak rodáci, i když působili mimo vytyčený region. Jednak autoři v regionu literárně působící, ale původem odjinud. A konečně také autoři, kteří sice pocházeli odjinud, ale region tematizovali ve své tvorbě.

Regionální informace
Regionální informace je informace vztahující se k určitému regionu. Termín obvykle označuje informace všeobecného charakteru poskytované v rámci veřejných informačních služeb (regionální bibliografie, historie, kultura, turistika, ubytování, akce a události, osobnosti, firmy a úřady apod.), může zahrnovat i regionálně orientované informace veřejné správy (registry, statistika, rozvojové programy apod.).

Regionální literatura
Regionální literatura (z lat. Regio = hranice, kraj, končina) zahrnuje literární díla, v nichž se výrazným způsobem odráží autorův vztah k určitému kraji, k jeho zvláštnostem společenským, kulturním i jazykovým, k jeho etnické i přírodní osobitosti. Regionální literatura tedy zahrnuje literaturu o regionu –knihy, sborníky, časopisy, články… a literaturu regionálních autorů, kteří píší o regionu, narodili se nebo žijí v regionu.

Regionální osobnosti
Regionální osobnosti zahrnují vedle spisovatelů, novinářů, výtvarníků, hudebníků, sportovců nebo politiků, veškeré významné osobnosti, které jsou s regionem nějakým způsobem spjaty.

Rešerše
Rešerše je  výsledek (popř. proces) vyhledávání informací ve formě dokumentografických nebo faktografických záznamů, popř. plných textů dokumentů. Rešerše se zpracovává na základě rešeršního požadavku uživatele. Podle charakteru obsažených informací se rozlišuje rešerše dokumentografická nebo faktografická.
Rešerše dokumentografická je dokument, který obsahuje soupis záznamů dokumentů nebo jejich částí, tj. seznam knih, článků z časopisů, kapitol z knihy nebo ze sborníku apod.
Rešerše faktografická obsahuje souhrn faktografických informací.

Signatura
Číselné nebo alfanumerické vyjádření místa uložení knihovní jednotky v knihovním fondu.

Souborný katalog
Souborný katalog skupiny knihoven, které sdílejí jeden automatizovaný knihovní systém a v rámci něj i katalog.

Studovna
Místnost určená k prezenčnímu zpřístupňování dokumentů vybavená příruční knihovnou. Ve studovně se prezenčně zpřístupňují dokumenty z příručního fondu obvykle volně přístupného a někdy i ze vzdálených fondů (skladištních a depozitních). Studovny mohou být všeobecné nebo specializované podle druhu dokumentů, kategorií čtenářů nebo vědních oborů.

Výpůjčka
Přímé zapůjčení dokumentu uživateli včetně registrovaných výpůjček v rámci knihovny.

Zdrojový dokument
Dokument obsahující příspěvky nebo samostatně identifikovatelné složky, které jsou předmětem analytického popisu.

Více informací v KTD - České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy.

 
© 2014 Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.